פסיכומטריתקנון אתר פסיכו


תקציר התקנון (התקציר אינו ממצה ויש לקרוא את התקנון במלואו)

תנאי רכישה וביטול
 • משלוח מוצרים מהאתר עם שליח עד לבית - עד 10 ימי עסקים (לרוב כ-5 ימים).
 • ביטול רכישת מוצרים מהאתר:
  • בטרם יצא המשלוח - דמי טיפול בסך 5%;
  • לאחר יציאת המשלוח - דמי טיפול בסך 5% + 90 ₪ (משלוח הלוך-חזור);
  • מקבלת המשלוח ועד 14 ימים מיום הקבלה (רק מוצרים באריזתם המקורית) - דמי טיפול בסך 5% + 90 ₪ (משלוח הלוך-חזור).
 • ביטול רכישת שירותים מהאתר (לדוגמה: בדיקת חיבורים, מנוי לשיעורי וידאו, מנוי למערכות הלימוד): ניתן לבטל עד 14 ימים מיום הרכישה בניכוי דמי טיפול בסך 5%, ובלבד שלא נעשה בשירותים כל שימוש.
 • הזכאות לתמיכה בקבוצת הלימוד בפייסבוק (בחבילות הלימוד בהן היא כלולה) היא למועד אחד בלבד
 • שיעורי הוידאו ו/או מערכות הלימוד ו/או חברות בקבוצות הלמידה בפייסבוק ו/או בדיקת החיבורים ו/או השיעורים הפרטיים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 • הודעות בכל הנושאים יש לשלוח למייל: info@psycho.co.il (להלן: "מייל התמיכה").
זכויות יוצרים
 • הספרים וחומרי הלימוד נועדו ללימוד עצמי ולשימוש אישי בלבד.
 • מדריכים ומכונים המעוניינים להשתמש בספרים ובמערכות לימוד נוספות מוזמנים לפנות אלינו.

התקנון המלא

 1. אתר "פסיכו" מופעל על ידי לוגיקה מערכות למידה בע"מ (להלן: "פסיכו"), על מנת להעמיד לציבור הלומדים אפשרויות לימוד לבחינה הפסיכומטרית, בהתאם למסלול הלימודים בו בחר הלומד (להלן: "השירותים").
 2. השימוש ו/או ההסתייעות בשירותי האתר מעידה על הסכמה לכלל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנותו של הסכם זה.
 4. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות והאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 5. זכויות יוצרים ביחס לתכנים המתפרסמים בשירות זה, שייכות ללוגיקה מערכות למידה בע"מ. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסטים, תמונות, איורים, מפות קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן זכויות יוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 1. זכות השימוש במידע ובתכנים באתר היא למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע ו/או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
  ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת פסיכו, מראש ובכתב.
  הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות אחרות וכי לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי מכתובת מייל שפורסמה באתר.
 4. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת פסיכו, מראש ובכתב בלבד, ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 5. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 6. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 7. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את פסיכו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 8. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת פסיכו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 ו/או חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ו/או חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, ובכל מקרה הסכום הסטטוטורי הגבוה מביניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 9. ידוע למשתמש, כי פסיכו רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים באתר, קבוצות הפייסבוק או מכל הפלטפורמות הטכנולוגיות האחרות שיהיו קיימות באותה עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 10. מובהר בזאת, כי פסיכו יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה של המשתמש.
 11. פסיכו רשאי להפסיק את מתן השירותים ו/או פעילות הפורומים ו/או קבוצות בלימוד בפייסבוק ו/או הפעילות בפטפורמות אחרות שיהיו קיימות באותה עת, ללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי פסיכו בעניין זה.

הזמנה ומשלוח

 1. לצורך ביצוע פעולת הרכישה באתר, על המשתמש להזין פרטים אישיים בהתאם למופיע בטופס - יש להקפיד למלא פרטים מדויקים. במקרה שהמוצרים שנרכשו באתר יחזרו לספק בגין פרטים שגויים ו/או שהחבילה לא נדרשה, המשתמש יוכל לקבל החזר כספי בניכוי דמי הטיפול והמשלוח, כמפורט בתנאי הביטול וההחזרים בתקנון זה.
 2. כל הפרטים האישיים שיימסרו בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר או בטלפון יישמרו במערכות של פסיכו (למעט פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אשר אינם נשמרים במערכות של פסיכו בכל מקרה). פסיכו לא יעביר את הפרטים האישיים שמסרת בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על-מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר או בטלפון. למרות שעל-פי חוק אינך חייב למסור לספק את פרטיך האישיים, פסיכו לא יוכל לטפל בהזמנה אם לא יקבל ממך פרטים אלו.
 3. אספקת המוצר תתבצע בתוך 10 ימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג) מיום קבלת האישור על התשלום. במקרה של עיכוב בהגעת המוצר ליעדו מעבר לזמן אספקת המוצר המפורט באתר, ניתן לבטל את העסקה, להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ולקבל החזר מלא. בכל מקרה, חבותו של פסיכו, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר, לא תעלה על גובה התמורה ששולמה בפועל על המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו על-ידך.
 4. במקרה שהמוצר אבד במהלך המשלוח, פסיכו ידאג לשלוח מוצר חדש ללא תשלום נוסף מהר ככל שניתן, בהתאם לזמינות המוצר במלאי.
 5. לאחר קבלת המשלוח, באחריות המשתמש לוודא כי כל הספרים ו/או הסימולציות שהזמין אכן הגיעו. טענות בדבר חוסרים כלשהם יש לשלוח למייל התמיכה עד 5 ימים מיום קבלת המשלוח, ופסיכו ידאג לשלוח את הפריטים החסרים. לאחר זמן זה לא יישלחו השלמות כלשהן.

בדיקת חיבורים

 1. הזכאות לבדיקת חיבורים היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 2. תוקף הזכאות לבדיקת חיבור שנרכשה במערכת ההזמנות היא למשך שנה אחת מיום הרכישה. לאחר מועד זה הזכאות לבדיקה תבוטל והמשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 3. על המשתמש חלה האחריות לוודא כי החיבור ששלח לבדיקה תקין (מתאים לנושא הנבחר, כתב קריא וכדומה).
 4. במקרה שהחיבור אינו תקין המשתמש יכול לשלוח חיבור חדש במקומו, ובלבד שקיבל אישור מפסיכו בכתב (במייל) שהחיבור ששלח טרם נבדק.
 5. חיבור שנשלח לבדיקה יבדק ויוחזר ללומד בתוך פרק זמן של עד 7 ימי עסקים. במקרה שחיבור לא נבדק בפרק זמן זה, המשתמש יוכל לבחור לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא או לחילופין - לקבל בדיקת חיבור נוספת ללא תשלום כפיצוי.
 6. פסיכו יהיה רשאי להשתמש בחיבורים שנבדקו לצרכי לימוד (למשל, פרסום מאגר של חיבורים בדוקים), ו/או להעבירם לגורם אחר לשימוש לצרכי לימוד (למשל, לצורך יצירת מערכת בדיקת חיבורים אוטומטית), וכל אלה ללא ציון שם התלמידים שכתבו אותם וללא תמורה מכל סוג שהוא לתלמידים שכתבו אותם. במקרה שהמשתמש אינו מעוניין לאפשר שימוש כאמור בחיבורים ששלח לבדיקה עליו לשלוח הודעה למייל התמיכה.

שיעורים פרטיים

 1. הזכאות לשיעורים פרטיים היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 2. תוקף הזכאות לשיעור פרטי שנרכש במערכת ההזמנות היא למשך שנה אחת מיום הרכישה. לאחר מועד זה הזכאות לשיעור תבוטל והמשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

תוקף המנויים

 1. תוקף הגישה לשיעורי הוידאו ולמערכות הלימוד הוא בהתאם למידע המפורט בעמוד המוצר/השירות בחנות באתר. בכל מקרה, מתן גישה לשיעורי הודיאו ולמערכות הלימוד מעבר לאמור לעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי של פסיכו ונתון להחלטתו בלבד.
 2. הזכאות לתמיכה בקבוצת הלימוד בפייסבוק (בחבילות הלימוד בהן היא כלולה) היא למועד אחד בלבד. הזכאות לתמיכה היא אישית ואינה ניתנת להעברה. החברות בקבוצה מותנית בשימוש סביר (עד פי 20 מממוצע ההודעות לחבר). פסיכו שומר לעצמו את הזכות להסיר כל משתמש מהקבוצה מכל סיבה שהיא, ובמקרה שכזה המשתמש יקבל החזר כספי באופן יחסי לזמן שעבר מתוך עלות החברות בקבוצה (400 שקלים למועד). משתמש שיעבור על חוקי הקבוצה, לא יכבד או ידבר באופן לא ראוי לחבר קבוצה אחר או למדריך, יוצא ממנה באופן מידי וללא החזר כספי.

ביטולים והחזרים

 1. בקשה לביטול עסקה יש לשלוח בכתב למייל התמיכה.
 2. ביטול עסקה ייכנס לתוקף רק אם המשתמש קיבל הודעה חוזרת במייל המאשרת את הביטול.
 3. מוצרים שנרכשו באתר:
  1. ביטול עסקה בטרם יצא המשלוח - דמי ביטול בגובה 5%.
  2. ביטול עסקה לאחר שיצא המשלוח ולא נאסף על ידי המזמין - דמי ביטול בגובה 5% + 90 ₪ (עלות משלוח כפול - אל הלקוח וחזרה).
  3. משלוח שחזר (לקוח לא היה זמין לשליח) -
   1. אם הלקוח מעוניין בספרים/סימולציות - חיוב בסך 90 ₪ נוספים (משלוח כפול - הלוך חזור) ומשלוח הספרים/סימולציות פעם נוספת.
   2. אם הלקוח מעוניין בזיכוי - דמי ביטול בסך 5% + 90 ₪ (משלוח כפול - הלוך חזור).
  4. עלות שינוי כתובת מען למשלוח - 45 ₪ (רק לאחר אישור נציג פסיכו שהדבר אפשרי).
  5. ביטול עסקה לאחר שהמשלוח נאסף על ידי המזמין או מי מטעמו:
   על פי החוק, צרכן אינו זכאי לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת ספרים. הסיבה לכך היא שזכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק ו/או לשכפל. למרות זאת, אם הספרים ארוזים באריזה הרמטית ונותרו באריזתם המקורית, ניתן לבטל את העסקה עד 14 יום לאחר קבלת הספרים ולקבל החזר כספי, בניכוי דמי המשלוח ודמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה. במקרה זה, החזרת הספרים למשרדי פסיכו באחריות השולח (ניתן לבקש מפסיכו לדאוג להחזרת הספרים בתשלום דמי המשלוח).
 4. גישה למערכות הלימוד: ניתן לבטל אך ורק במקרים בהם לא בוצע שימוש בתכני המערכת (למעט תכנים חינמיים). ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימי עסקים לאחר קבלת קוד הכניסה ולקבל החזר כספי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה.
 5. בדיקת חיבורים: ביטול רכישה של בדיקת חיבור אפשרית אך ורק במקרים בהם לא הוגש חיבור לבדיקה. ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים לאחר ביצוע הרכישה ולקבל החזר כספי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החיבורים שלא נבדקו.
 6. גישה לקבוצת הלמידה בפייסבוק: ניתן לבטל אך ורק במקרים בהם לא בוצעה הצטרפות לקבוצה. ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימי עסקים לאחר ביצועה ולקבל החזר כספי, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה.
 7. לא ניתן להקפיא את תקופת השימוש בתכני הוידאו, במערכות הלימוד ובתמיכה בקבוצת הפייסבוק. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה בכתב ל-info@psycho.co.il, וההחלטה בנוגע להקפאה ומשכה תהא באופן בלעדי בידי פסיכו.

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית

 1. ההרשמה לאתר פסיכו, ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מהאתר, אינה מהווה תשלום או הרשמה לבחינה הפסיכומטרית עצמה. ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא באחריות המשתמש בלבד ועל חשבונו.
 2. ניתן להירשם לבחינה הפסיכומטרית באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – מאל"ו (באתר (www.nite.org.il או על-ידי קניית ערכת הרשמה לבחינה הפסיכומטרית המצויה בחנויות הספרים.

תנאי שימוש באתר והגבלת אחריות

 1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) למשתמש שמסכים, כי פסיכו לא ישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהא אחראי להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו יעשה על האחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 2. פסיכו רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר לרבות תכנים, עיצוב ומראה, וכן את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר.
 3. פסיכו אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פסיכו, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל פסיכו, או בשרתי התקשורת.
 4. בתנאי שימוש אלה, המונח "תכנים" כולל כל מידע מכל סוג אשר מופיע באתר בכל דרך שהיא, לרבות בטקסט, בתמונות, איורים, קבצים, תוכנות, קודי מחשב סרטונים וקבצים קוליים אשר יועמד לרשות הגולשים בכל אמצעי שהוא הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד.
 5. פסיכו לא יהא אחראי לנזקים או להפסדים כלשהם, ישירים או עקיפים, אשר יגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו, או כתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בו או בתכניו, לרבות אם נפלו טעויות בחלק מתכני האתר. תכני האתר, אינם מהווים בשום אופן עידוד ו/או המלצה לביצוע רכישה של מוצרים ו/או שירותים או ביצוע החלטות כלשהן, לרבות בחירת מוסד לימודים זה או אחר. בשימוש באתר זה, המשתמש מצהיר ומסכים כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שיעשה באתר זה.
 6. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שפסיכו אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 7. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו (ככל שמוצגות), מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. פסיכו אינן אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותו לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

מדיניות פרטיות

 1. פסיכו מכיר בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר. השימוש באתר ו/או הרישום לשירותים באתר מהווים את הסכמת המשתמש לכל שימוש אשר ייעשה במידע שייאסף אודותיו כמפורט בתנאי השימוש להלן.
 2. בשלב ההרשמה לאתר, יש למסור מידע אישי שחלקו חובה. אין חובה למסור את המידע, אך ללא מסירת המידע לא ניתן יהיה לקבל את השירותים שלשמם נדרשת ההרשמה. חלק מהמידע או השירותים שהתבקשו יועברו למשתמש דרך צדדים שלישיים כגון חברת שליחויות וגופים מסחריים אחרים. לצורך כך, פסיכו מעביר לגורמים אלה את פרטי המשתמש על מנת שיצרו עמו קשר. פסיכו אינו אחראי לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם גורמים בכל מידע, בין אם הועבר אליהם על ידי פסיכו, ובין אם נמסר להם על ידי המשתמש באופן ישיר.
 3. פסיכו יהיה רשאי לפנות אל המשתמש בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שהמשתמש מסר, לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, על מנת להציע למשתמש כל שירות או מוצר אשר פסיכו סבור כי יכול להתאים למשתמש.
 4. פסיכו יהא רשאי למסור מידע אישי אודות המשתמש לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) פסיכו יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר; (3) תתקבל אצל פסיכו טענה או תלונה לפיה המשתמש הפר כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצוע עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה פסיכו יהא רשאי למסור את המידע אודות המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 5. פסיכו יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר פעילות באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי פסיכו במסגרת הפרויקט. בנוסף, פסיכו יהיה רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 6. פסיכו מאפשר למשתמשים לפנות ולבקש שלא לקבל כל פניה נוספת מעבר לפניות הקשורות לשירותים אשר ביקשו באתר, וזאת על ידי משלוח מייל לכתובת: info@psycho.co.il

פרסומות, קישורים ותכני משתמשים

 1. באתר יכולות להופיע פרסומות ומודעות מסחריות. פסיכו לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והפרסומים המסחריים אשר יפורסמו באתר. פרסום המודעות והפרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהן למכירה. פסיכו אינו צד לשום עסקה שנערכת בין המשתמשים באתר לבין הגופים המפרסמים בו את שירותיהם ומוצריהם.
 2. באתר יכולים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים. פסיכו אינו מתחייב שכל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 3. בחלק מהאזורים באתר קיימת אפשרות להעלאת תכנים לאתר על ידי המשתמש. פסיכו רשאי לבדוק תכנים אלה לפני העלאתם לאתר. פסיכו אינו חייב להעלות תכנים אלה לאתר וכן רשאי להורידם בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פסיכו, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו בהקשר לכך.
 4. פסיכו אינו נושא באחריות לנכונותם, לדיוקם ולתוכנם של תכנים שהועלו לאתר על ידי המשתמשים, וכל אחריות לתכנים אלה מוטלת על המשתמש שפרסם אותם באתר.
 5. המשתמש מתחייב שתכנים אשר יעלה לאתר יהיו בהתאם לחוק, ושתכנים אלה לא יכילו:
  1. תכנים פרסומיים או מסחריים מכל סוג שהוא.
  2. תכנים בעלי אופי בוטה, פוגע, מעליב, גזעני, או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ותכנים פורנוגרפיים.
  3. תכנים אשר מהווים פגיעה בפרטיות של צדדים שלישיים.
  4. תכנים אשר ידוע למשתמש כי הם מכילים מידע שקרי או מטעה.
  5. תכנים אשר אין למשתמש את זכות הקניין הרוחני בהם, או שלא קיבל אישור מפורש להשתמש בהם ולפרסמם באתר על ידי בעלי זכות הקניין הרוחני של תכנים אלה.
  6. תכנים אשר מכילים וירוס או תוכנה או כל יישום מזיק אחר, כגון תוכנות הידועות בשם סוס טרויאני, תולעים וכיוצא באלה.
  7. תכנים לא חוקיים או תכנים אשר מעודדים, מסייעים או תומכים בעבירות פליליות.
  8. תכנים הנוגעים לקטינים, לפרטיהם האישיים, לתכנים היכולים לזהות אותם או לספק דרכי התקשרות עמם.
  9. מכתבי שרשרת או משחקי פירמידה מכל סוג שהוא.
  10. תכנים המכילים שמות משתמש, סיסמאות ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום.
  11. קישורים או הפניות לחומר שפרסומו נאסר על פי תנאים אלה.
  12. פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות שמם, מספרי טלפון וכתובת.
 6. המשתמש מתחייב שכל תוכן או מידע שימסור לספק ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, איננו תוכן סודי והוא אינו מוגן על-ידי זכות כלשהי. המשתמש מאשר כי ידוע לו וכי מוסכם, כי פסיכו יהא רשאי לעשות, ללא תשלום, כל שימוש בתכנים אשר יעלה לאתר. רשות זו היא בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל הזכויות בחומרי הלימוד שייכות לספק. אין להעתיק, לשכפל, להדפיס, לתרגם או לערוך מחדש את חומרי הלימוד או קטעים מתוכם, בשום צורה שהיא ובשום אמצעים שהם, מכאניים או אלקטרוניים, לרבות צילום או הקלטה.
 2. מותר ללמד באמצעות ספרי הלימוד בכל מסגרת שהיא בשלמותם בלבד (כולל הכריכה, הלוגו והקרדיט).
 3. מדריכים ומכונים המעוניינים בחומרי לימוד ועזרים נוספים לצורך לימוד יחידים או קבוצות (ספרים, חוברות ומבחנים, סילבוס, לומדת מילים, מבחנים ותרגול אונליין, מערכת ניתוח סימולציות ועוד) מוזמנים לפנות אלינו:
  1-800-750-800 | info@psycho.co.il
 4. שימו לב! בחוק זכויות יוצרים החדש משנת 2007, הפיצוי בשל הפרת זכויות יוצרים הוא עד 100,000 שקלים ללא צורך בהוכחת נזק. (גם אם "רק" שלחתם לחבר - אתם חשופים לתביעה).
 5. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכלל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע, לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לספק, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 6. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, תרשימים וכיוצא באלה מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין פסיכו לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לספק לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת פסיכו, מראש ובכתב.

כללי

 1. פסיכו רשאי להפסיק את שימוש המשתמש באתר באם המשתמש יפר מי מתנאי שימוש אלה. המשתמש מתחייב לשפות את פסיכו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת מי מתנאי שימוש אלה.
 2. פסיכו שומר על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
 3. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
 4. המשתמש מצהיר כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.
 5. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982, להיות נמען להודעות פרסומיות שיישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה בתחתית תקנון זה, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 7. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך באילת בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

מייל לפניות:info@psycho.co.il
לוגיקה מערכות למידה בע"מ
החרש 3, אילת, ת.ד. 4560
1-800-750-800


  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.