psycho.co.il
פסיכומטרי

חפש בפסיכו תרגם

הסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 

 

כפל שברים


כפל שברים היא פעולה בסיסית מאוד שנעשה בה שימוש רב בשאלות האלגברה במבחן הפסיכומטרי.
כדי לכפול בין שברים, עלינו לכפול מונה במונה ומכנה במכנה. מכיוון שבמבחן הפסיכומטרי אסור השימוש במחשבון, אם ניתן, רצוי לצמצם לפני פעולת הכפל, כדי לחסוך מעצמנו חישובים מיותרים.

במידה ואחד השברים רשום כמספר מעורב, עלינו להפוך אותו לשבר מדומה, ורק לאחר מכן לפתור את התרגיל (מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה).

כאשר עלינו לכפול שבר במספר שלם, ניתן להפוך את השלם לשבר על-ידי רישום המספר במונה ורישום של 1 במכנה. לאחר מכן ניתן לפתור כרגיל (מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה).
ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes
ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes

ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes
ed caused by diabetes sildenafil diabetes
ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes
ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes

 

 תנאי שימוש   Character design – UnAtomic studios.   Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.